EEXI (the Energy Efficiency Existing Ship Index) - Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có  và các điều khoản EEXI trong hợp đồng thuê tàu
EEXI (the Energy Efficiency Existing Ship Index) - Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có  và các điều khoản EEXI trong hợp đồng thuê tàu EEXI (the Energy Efficiency Existing Ship Index) - Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có  và các điều khoản EEXI trong hợp đồng thuê tàu

Như đã đề cập ở bài viết trước, điều tiên quyết là Hồ sơ kỹ thuật EEXI được phê duyệt một lần và là một phần của Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu (IAPP) kể từ ngày 01/01/2023.

Để đạt được sự phê duyệt này, chủ tàu sẽ phải xem xét về ba khía cạnh (Động lực học, Tác động đến đội tàu thế giới (Cung tàu), Tính toán kĩ thuật). Theo đó, các chủ tàu sẽ có 3 lựa chọn khả thi và tối ưu nhất:

1. Giới hạn công suất trục / động cơ (ShaPoli/EPL). Đây dường như là phép đo mà hầu hết các chủ tàu ưa thích hơn vì nó hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

2. Lắp đặt thêm hoặc thay mới các thiết bị tiết kiệm năng lượng có hiệu quả cao hơn.

3. Chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế.

Sau khi xem xét các khía cạnh và lựa chọn các phương pháp phù hợp, chủ tàu sẽ cần lưu ý khi đưa các điều khoản liên quan vào trong hợp đồng thuê tàu.

3.1. Đối với các điều khoản áp dụng:

+ Thứ nhất: Các điều khoản EEXI chỉ nên xuất hiện trong các hợp đồng cho thuê định hạn (TC) và tàu chuyến (Voyages) như một điều khoản chuyển tiếp.

+ Thứ hai: Khi tàu đã áp dụng các lắp đặt, thiết đặt cần thiết để tốc độ/định mức tiêu thụ và/hay đường cong tốc độ (Vessel Curve) đã được biết đến thì TCD (Time Charter Description – Bản mô tả đặc tính kỹ thuật tàu) cũng phải được phản ánh tương tự.

+ Khi TCD của tàu được cập nhật và Chứng chỉ IEE đã đạt được, thì điểu khoản này không còn cần thiết nữa vì lúc này EEXI đã được phê duyệt trong giấy chứng nhận IAPP.

3.2. Điều khoản BIMCO:

(a) Các Bên thừa nhận và chấp nhận rằng Tàu bắt buộc phải tuân thủ Quy định EEXI kể từ Ngày có hiệu lực và điều này có thể yêu cầu Sửa đổi EEXI.

(b) Trong trường hợp cần phải Sửa đổi EEXI, những Sửa đổi này sẽ được Chủ tàu hoàn thành trước Ngày có hiệu lực.

(c) Điều khoản phụ (c) này sẽ chỉ áp dụng khi các Sửa đổi EEXI được giới hạn ở Giới hạn Công suất Động cơ (EPL) hoặc Giới hạn Công suất Trục (SHAPOLI):

(i) Thông số kỹ thuật của những sửa đổi đó và tốc độ tối đa mới ước tính cũng như số liệu tiêu thụ tương ứng của Tàu sẽ do Chủ tàu quyết định và Người thuê tàu sẽ được Chủ tàu thông báo bằng văn bản không chậm trễ.

(ii) Chủ tàu sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để lập kế hoạch và thực hiện những sửa đổi đó trong quá trình phục vụ của Tàu mà không làm mất thời gian của Người thuê tàu. Tuy nhiên, theo điều khoản phụ (a), Chủ tàu sẽ có quyền đưa Tàu ra khỏi dịch vụ để thực hiện các sửa đổi đó.

(iii) Theo yêu cầu và không chậm trễ, Người thuê tàu sẽ cung cấp hành trình cho Tàu và sẽ cập nhật cho Chủ tàu trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào. Chủ tàu sẽ thông báo bằng văn bản cho Người thuê tàu trước ba (3) tuần về khung thời gian và địa điểm dự kiến của các công việc sửa đổi đó.

(iv) Chủ tàu phải chịu trách nhiệm và chịu chi phí sửa đổi đó bao gồm mua sắm, mua, thanh toán, lắp đặt và bất kỳ thử nghiệm nào liên quan. Bất kỳ tổn thất thực tế nào về thời gian đối với Tàu (bao gồm cả nhiên liệu được sử dụng trong thời gian đó) do lắp đặt và thử nghiệm các sửa đổi đó (bao gồm cả sai lệch, nếu có) sẽ do Chủ tàu chịu trách nhiệm.

(v) Sớm nhất có thể sau khi thực hiện các sửa đổi đó, Chủ tàu sẽ thông báo bằng văn bản cho Người thuê tàu về tốc độ tối đa mới và lượng nhiên liệu tiêu thụ tương ứng của Tàu và những thay đổi khác. Chủ tàu sẽ thông báo bằng văn bản cho Người thuê tàu càng sớm càng tốt về ngày mà công suất vận hành của Tàu được chứng nhận là hạn chế và kể từ ngày này, tốc độ tối đa mới và số liệu tiêu thụ tương ứng, nếu thấp hơn số liệu tối đa được cam kết trước đó thì sẽ được thay thế bằng những thông số mới. Các thay đổi khác đối với mô tả Tàu sẽ được sửa đổi một cách hợp lý trong cùng ngày. Bất kỳ sự giảm tốc độ tối đa nào của Tàu và mức tiêu thụ tương ứng sẽ nằm trong đường cong hiệu suất của Tàu đựa trên các số liệu hiện được cam kết trong Hợp đồng thuê tàu. Tất cả các số liệu về tốc độ và mức tiêu thụ trong mô tả khác (được cam kết) trước đó sẽ không thay đổi.

(vi) Người thuê tàu không được ra lệnh cho Tàu thực hiện các chuyến đi với tốc độ vượt quá tốc độ tối đa mới khi thực hiện theo điều khoản phụ (c) này.

(d) Các Sửa đổi EEXI không phải hoặc bổ sung cho EPL hoặc SHAPOLI phải tuân theo thỏa thuận và phê duyệt trước của Người thuê tàu, những sửa đổi này sẽ không bị Người thuê tàu giữ lại hoặc trì hoãn một cách vô lý.

Một số lưu ý đối với các điều khoản EEXI của BIMCO

 • Điều khoản EEXI từ BIMCO được sử dụng nhiều và dường như được ngành vận tải đường biển chấp nhận là công bằng.
 • Điểu khoản quy định những sửa đổi mà chủ tàu có thể thực hiện mà không cần tham khảo ý kiến của người thuê tàu.
 • Hơn nữa, điều khoản này còn cho phép chủ tàu thực hiện các hành động, biện pháp cần thiết để đạt được EEXI và TCD sẽ được sửa đổi cho phù hợp với những hành động, biện pháp mà chủ tàu đã thực hiện.

3.3. Phân tích việc đưa các điều khoản EEXI vào trong hợp đồng chuyến và định hạn:

Dựa trên số liệu thống kê được nghiên cứu từ các hợp đồng tàu chuyến và định hạn, các chuyên gia phân tích thấy rằng có chưa đến 50% số hợp đồng thuê tàu định hạn sẵn sàng hoặc quy định các điều khoản EEXI ở trong hợp đồng kể từ sau ngày 01/01/2023. Điều này dẫn đến các yêu cầu, hướng dẫn cụ thể vẫn chưa được đưa ra một cách rõ ràng. Tuy nhiên, rõ ràng là các chủ tàu khô và người thuê đã có các động thái chuẩn bị ít hơn cho việc kết hợp các quy định mới trong hợp đồng so với phân khúc tàu Container.

=> Nguy cơ chủ tàu có thể phải đối mặt trong trường hợp tàu không đạt được EEXI trong lần kiểm tra đầu tiên của PSC sau ngày 01/01/2023, tàu sẽ bị giam giữ và bị coi là không đủ khả năng đi biển cho đến khi được khắc phục. Việc thiếu điều khoản EEXI trong giai đoạn chuyển tiếp có thể dẫn đến tranh chấp và khiếu nại từ người thuê tàu nếu tàu không còn hoạt động như mô tả trong TCD sau khi áp dụng EPL và Shapoli (Giới hạn công suất trục và động cơ). Nếu các bản ghi chép EPL cho phép ghi đè thủ công đã được thiết lập, một điều khoản để xác định trong trường hợp EPL này có thể bị ghi đè cần được làm rõ trong hợp đồng cùng với các sửa đổi logic khác.

3.4 Các lưu ý về điều khoản EEXI khi ký kết hợp đồng tàu chuyến và thuê định hạn (Voyage and TC) đối với chủ tàu và vai trò người thuê tàu:

(a) Những cân nhắc trước khi xem xét việc điều khoản EEXI được đưa vào hợp đồng:

  • Các sửa đổi EEXI được đưa ra 1 lần
  • Một số tàu không bị ảnh hưởng bởi nội dung liên quan EEXI trong hợp đồng và tốc độ phục vụ của tàu ngay cả khi hiệu suất của động cơ bị giảm/giới hạn.

(b) Trước khi ấn định các điều khoản liên quan, người thuê cần chú ý:

  • Chủ tàu đã đưa các thông tin, kế hoạch thực hiện đầy đủ về EPL và Shapoli (Giới hạn công suất trục và động cơ) vào hợp đồng chưa.
  • Bản mô tả đặc tính kỹ thuật tàu – TCD, đã có đẩy đủ các thông tin chính xác do sửa đổi, điểu chỉnh để đáp ứng EEXI hay chưa. Nếu không có, người thuê tàu sẽ dựa trên các thông tin đã được cung cấp (chưa phản ánh điều chỉnh liên quan đến EEXI) để thực hiện hợp đồng.

(c) Trước khi ấn định các điều khoản liên quan, chủ tàu cần chú ý:

  • Bản mô tả đặc tính kỹ thuật đổi với tàu thuê định hạn đã đưa ra khi chào tàu phải được ghi đầy đủ và thống nhất trong hợp đồng.
  • Nếu tàu không đáp ứng tiêu chuẩn của EEXI (hoặc giấy chứng nhận IEE) bắt buộc thì tàu không được phép chạy biển và sẽ bị giam giữ.
  • Nếu không có điều khoản nào liên quan được thống nhất và TCD được sửa đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ tàu có thể sẽ phải đổi mặt với các rủi ro và thiệt hại.
  • Ngay khi TCD được sửa đổi thì các nội dung liên quan tới EEXI không cần thiết để đưa vào hợp đồng trong tương lai.

Trên đây là các nội dung liên quan đến điều khoản EEXI trong hợp đồng tàu chuyến và định hạn. Hẹn gặp lại các bạn về nội dung liên quan đến điều khoản CII trong hợp đồng ở kỳ tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn!

Biên soạn: Phòng Kinh doanh thường mại và Logistics

Nguồn:

- Điều khoản EEXI trong hợp đồng - BIMCO

-  Hiện trạng các điều khoản trong hợp đồng – Báo cáo phân tích Maersk Broker.


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container