Tham khảo
H: Vosco có bộ phận hay đơn vị nào chuyên trách về quan hệ cổ đông và/hoặc hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền của cổ đông?

H: Tôi muốn hỏi về thủ tục thực hiện điều chỉnh thông tin đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán?


H: Tôi muốn hỏi về thủ tục cấp lại Sổ cổ đông trong trường hợp tôi làm mất sổ cổ đông?

H: Tôi muốn hỏi về thủ tục thừa kế, cho, biếu, tặng chứng khoán ?

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container