Giải trình v/v chậm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Bà Trần Thị Tuyết Nga

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container