Dự kiến lịch công bố thông tin định kỳ năm 2023
Dự kiến lịch công bố thông tin định kỳ năm 2023 Dự kiến lịch công bố thông tin định kỳ năm 2023

  Tháng   Nội dung công bố   Thời hạn công bố  
  01/2023   Báo cáo tài chính quý 4/2022:
Link: BC Tổng hợp   Link: BC hợp nhất
   30/01/2023  
   01/2023   Link: Báo cáo quản trị Công ty năm 2022      30/01/2023  
  3/2023   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022  
Link: BC Tổng hợp   Link: BC hợp nhất
  30/3/2023  
  4/2023   Link: Báo cáo thường niên 2022   19/4/2023  
  4/2023   Báo cáo tài chính quý 1/2023
Link: BC Tổng hợp   Link: BC hợp nhất
  28/4/2023  
  7/2023   Báo cáo tài chính quý 2/2023   28/7/2023  
  7/2023   Báo cáo Quản trị bán niên 2023   28/7/2023  
  10/2023   Báo cáo tài chính quý 3/2023   30/10/2023  
  01/2024   Báo cáo tài chính quý 4/2023   30/01/2024  
  01/2024   Báo cáo quản trị Công ty năm 2023   30/01/2024  

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container