Board of Directors
Board of Directors Board of Directors

Mr. Cao Minh Tuan - CEO

Mr. Dang Hong Truong - Vice General Director

Mr. Hoang Huu Hung - Vice General Director

Mr. Tran Van Dang - Vice General Director

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container