Tin tức

Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu hàng hải: Tỷ lệ càng nhỏ, biến động càng lớn

I. Khái quát chung về  IMO 2020 Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) là một cơ quan chuyên môn của Liên HiệpQuốc. Dựa trên các điều lệ được thông qua bởi các quốc gia thành viên, IMO có trách nhiệm ban hành các quy định nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Từ khi những sửa đổi phụ lục VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (sau đây gọi tắt là công ước MARPOL) được thông qua năm 2008, trong một thập kỷ gần đây, IMO đã từng bước tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa hàm lượng lưu huỳnh cho phép có trong...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container