Tin tức

VOSCO ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010 TRƯỚC 01 THÁNG

Cùng với sự hồi phục của thị trường vận tải biển, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã có sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của mình và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 trước 01 tháng. Tổng doanh thu 11 tháng đầu năm 2010 của VOSCO đạt 2.625 tỷ đồng, bằng 108,56% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 giao, trong đó, doanh thu vận tải là 2.364 tỷ đồng, đạt 109,95% kế hoạch năm 2010. Với kết quả 11 tháng như trên, dự kiến trong năm 2010 tổng doanh thu của Công ty sẽ đạt trên 2.860 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch năm. Chỉ tiêu lợi nhuận trước...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container