Bài viết chuyên khảo

Hiệu lực Hợp đồng dưới góc độ pháp lý

Hiệu lực Hợp đồng dưới góc độ pháp lý Các giao dịch giữa con người và con người diễn ra hàng giây, hàng phút và diễn ra trong nhiều không gian. Phần lớn trong số đó là các giao dịch dân sự. Khi  nền  hành  chính phát  triển ở cấp độ cao hơn thì thì những giao dịch vốn thuộc  lĩnh  vực hành chính sẽ chuyển từng phần thành giao dịch dân sự và dịch vụ công sẽ tăng lên nhanh chóng. Các giao dịch đó một mục đích chung là làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giao dịch dân sự có thể là hợp đồng do hai hay nhiều bên ký kết hoặc cũng có thể là hành...   Xem thêm
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container